Türkçe | English

Kurumsal

TEŞVİK BELGESİ

Yeni Teşvik Sistemi Teşvik Belgesi Nedir ? Teşvik Belgesini Nasıl Çıkarabilirim ? Başvuruda Aranan Belgeler

Yeni Teşvik Sistemi


Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
 
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı (2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” -19.06.2012 tarihli Resmi Gazete ) ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ(2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği-20.06.2012 tarihli Resmi Gazete) hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir
 
 
Yeni Teşvik Sistemi:

 Yatırımları;

1.Bölgesel Teşvik,
2.Genel Teşvik,
3.Öncelikli Yatırım Konuları, 
4.Stratejik Yatırımlar,
5.Büyük Ölçekli Yatırımlar,
olmak üzere beş farklı şekilde desteklemektedir. Söz konusu teşvik mekanizmalarından "Bölgesel Teşvik": İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı, "Genel Teşvik":Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları desteklemeyi, "Öncelikli Yatırım Konuları": ilgili Karar ve Tebliğ ile tespit edilen belirli yatırım konularını 5. Bölge destekleri ile desteklenmesini, "Stratejik Yatırımlar":Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmesini, "Büyük Ölçekli Yatırımlar": Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar desteklenmesini hedeflemektedir.
 

TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN SABİT YATIRIM TUTARI

 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
 • I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, ▪ III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı;
 • yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte,asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı;

 • 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari Tutarı;

 • 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.

 
 
 
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEK UNSURLARI
 
Teşvik Sistemi kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Destekler Tablosu
 
* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. ** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. *** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2019 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir. 
  
TEŞVİK KAPSAMINDAKİ DESTEK UNSURLARI
 
KDV İstisnası
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 
Vergi İndirimi
Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.
 
Faiz Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
 • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
 • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 • Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.
Sigorta Primi Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 • Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.
 •  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

KDV İadesi

 • Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
 •  2017-2019 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 
 
 NOT: Yeni Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemine başvuru için gerekli başvuru evrakları ve sistemi detaylı anlatan rehberi bu sayfanın altındaki "Ek Dosyalar" kısmında bulabilirsiniz.

Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr